2011年6月22日 星期三

Inductor www.tool-tool.com

Si x = y llavors per tant

[modifica] Solució en règim forçat

Quan la bobina és sotmesa a una tensió , la solució en règim forçat és:

.

[modifica] Solució de l'equació

.

La determinació de la constant es fa gràcies a la següent condició física: El corrent que passa a través d'una inductància no pot tenir mai una discontinuïtat.

A l'instant , el corrent val . I se n'obté l'equació:

per tant.

Sovint, en els casos típics, el corrent inicial és nul. Llavors s'obté:

[modifica] Comportament en règim sinusoïdal

Per obtenir les equacions que descriuen el comportament d'una bobina real en règim sinusoïdal, és necessari utilitzar un dels models descrits més amunt i calcular la impedància de l'inductor utilitzant una representació de Fresnel, o mitjançant l'ús d'una transformació complexa.

Amb el model en sèrie, la impedància de la bobina es pot descriure:

tenint com a modul : i per argument:

A causa del seu caràcter inductiu, la intensitat del corrent sinusoïdal que travessa una bobina sotmesa a una tensió sinusoïdal té un retard de fase respecte de la tensió. Aquesta demora és d'entre 0 i 90 ° (o 0 i π / 2 radians). Es diu que el corrent està desfasat respecte de la tensió.

Quan la bobina es construeix al voltant d'un nucli ferromagnètic, sense ranura, els fenòmens de saturació magnètica i histèresi comporten algunes no linealitats en el comportament de la bobina: quan la sotmetem a una tensió sinusoïdal, la intensitat del correntque passa per ella no és purament sinusoïdal. Aquestes característiques no lineals són molt difícils de tenir en compte i sovint són negligides en una primera aproximació en els càlculs tradicionals.

[modifica] L'inductor als circuits elèctrics

Els inductors s'oposen als canvis al corrent elèctric, un inductor ideal no oposaria cap resistència a un corrent continu constant, tanmateix només els inductors superconductors tindrien realment una resistència nul·la.

En general, la relació entre la variació del voltatge en el temps v(t) a través d'un inductor amb una inductància L i una variació del corrent que hi passa al llarg del temps i(t) es descriu per mitjà d'una equació diferencial:

on

v és el voltatge,di(t)/dt és la derivada del corrent i L és la inductància mesurada en henrys.

Quan un corrent altern, per tant sinusoïdal, passa a través d'un inductor s'indueix un voltatge sinusoïdal. L'amplitud del voltatge és proporcional al producte de l'amplitud del corrent (IP) amb la freqüència ( f ) del corrent.

En aquesta situació, la fase del corrent està desplaçada 90 graus respecte a la del voltatge.

Si connectem un inductor a una font de corrent continu, amb un vaor I a través d'una resistència, R, i llavors curtcircuitem la font de corrent, la relació diferencial de més amunt mostra que el corrent de l'inductor es descarregarà seguint un decreixement exponencial:

[modifica] Anàlisi de Laplace d'un circuit

Quan s'utilitza la transformada de Laplace a l'anàlisi de circuits, la transferència de la impedància d'un inductor ideal sense corrent inicial es representa al domini s per:

where L és la inductància, is és la freqüència complexa

Si l'inductor té un corrent inicial pot ser representat:

 • afegint una font de voltatge en sèrie amb l'inductor, tenint el valor

(Noteu que la font de corrent ha de tenir una polaritat que s'ha d'alinear amb la del corrent inicial)

 • o afegint una font de corrent en paral·lel amb l'inductor, tenint el valor:

on L és la inductància, iI0 és el corrent inicial a l'inductor.

[modifica] Circuits amb inductors

Article principal: Circuit en sèrie

Article principal: Circuit en paral·lel

Els inductors posats en paral·lel tenen la mateixa diferència de potencial (voltatge). Podem trobar la seva inductància total equivalent (Leq):

El corrent és el mateix al inductors en sèrie però el voltatge pot ser diferent a cadascun dels inductors. La suma dels voltatges és igual al voltatge total. Podem trobar al seva inductància total:

Aquesta relació només és certa quan no hi ha acoblament dels camps magnètics individuals de cada inductor amb el dels altres.

[modifica] Aplicacions

Els inductors són molt utilitzats als circuits analògics i en el processament de senyals. En combinació amb els condensadors i d'altres components formen circuits que poden potenciar o filtrar un senyal d'unes freqüències específiques. Les aplicacions van des dels grans inductors que s'utilitzen a les fonts d'alimentació en combinació amb filtres de condensadors per eliminar les oscil·lacions audibles habituals al corrent altern a 50 o 60 Hz, o altres tipus de fluctuacions, fins als petits inductors de ferrita o toroïdals instal·lats al voltant d'un cable per evitar que les interferències electromagnètiques es transmetin al cable. També s'utilitzen combinacions de petits inductors i condensadors per construir circuits ressonants de sintonització de radiodifusió.

Els inductors també s'utilitzen als sistemes de transmissió per disminuir els voltatges procedents de les descàrregues dels llamps o per a limitar els corrents de fuita. En el camp d'aquesta darrera aplicació són coneguts com a reactors (inductors amb reactància).

Les bobines a les màquines elèctriques poden anar tant en el rotor com en l'estator i conformen el circuit elèctric de la màquina. Segons com es vulgui que treballi el motor, les bobines és poden col·locar de dues maneres: Als pols (sortida amb sortida, entrada amb entrada, sortida amb sortida…) o al pols conseqüents (sortida amb entrada, sortida amb entrada, sortida amb entrada …). També és poden fer en sèries paral·leles en les quals hem de mantenir les espires connectades a la xarxa elèctrica.

[modifica] Tipus d'inductor

[modifica] Bobines amb una inductància fixa

Les bobines d'inductància fixa poden ser construïdes sobre un nucli d'aire, habitualment utilitzades en freqüències altes, o també sobre nuclis sòlids (habitualment de material ferromagnètic), aquests inductors tindran inductàncies superiors a les de nucli d'aire a causa del seu elevat nivell de Permeabilitat permeabilitat magnètica

Aquest tipus de bobines són presents, entre d'altres aplicacions, en els transformadors, els electroimants, les Bomba dosificadora bombes dosificadores, els Relé, els contactors, en els altaveus electrodinàmics i electromagnètics, en els Micròfon#Tipus de micròfons|micròfons dinàmics (bobina mòbil), als Transformador de corrent|transformadors de corrent, a les bobines de desviació dels Tub de raigs catòdics|tubs de raigs catòdics dels televisors, en els galvanòmetres, Motor elèctric|motors elèctrics, Bobina d'encesa|bobines d'encesa i en els Rellotge de quars|rellotges de quars analògics. En els circuits electrònics, entre d'altres coses, s'utilitzen amb una determinada freqüència com els cas de les bobines de xoc que fan de filtre d'una determinada freqüència.

Les bobines amb nucli Tor (figura geomètrica)|toroïdal es caracteritzen perquè la seva forma crea un flux magnètic tancat i això fa que el flux no es dispersi cap a l'exterior, això fa que aquest tipus d'inductor tingui un gran rendiment i precisió.

Les aplicacions de fil conductor enrotllat el espiral que es troba en alguns tipus de Resistència elèctrica (component)|resistor, les Antena helicoïdal|antenes helicoïdals, els Tub d'ones progressives|tubs d'ones progressives o els filaments de les Bombeta elèctrica|bombetes no són considerats bobines.

[modifica] Bobina d'encesa

La bobina d'encesa d'un cotxe antic

La bobina d'encesa és un quadripol que aprofita el fenomen de la inducció electromagnètica per generar un corrent elèctric a molt alta tensió. Aquest tipus de bobina són una part indispensable dels Motor de gasolina|motors de gasolina atès que en són les encarregades d'arrencar-los.

Es tracta d'un sistema d'alimentació commutat de tipus convertidor Flyback|Flyback, format per un parell de circuits magnètics acoblats. El primer, el bobinat de baixa tensió és format per poques espires i està connectat a l'alimentació mentre que el segon, el bobinat d'alta tensió, és format per moltes més espires i es connecta a al dispositiu a accionar.

El funcionament presenta dues etapes:

 • Fase d'acumulació: En un primenr moment l'energia magnètica s'acumula al bobinat de baixa tensió fins el moment en que la seva quantitat assoleix un valor òptim que dependrà del nombre d'espires del circuit magnètic.
 • Fase de restitució: Quan el ruptor obre el circuit l'energia acumulada provoca l'aparició d'un corrent al segon bobinat d'una tensió igual al producte de la tensió primària pel nombre d'espires.

[modifica] Inductors variables

Un antic sintonitzador de FM amb un variòmetre i un tríode doble.

Els inductors variables permeten variar la inductància per diferents mecanismes com el desplaçament del nucli magnètic (la inductància età relacionada amb la permeabilitat magnètica del nucli) o disposant de diferents contactes que permeten seleccionar el nombre d'espires de la bobina.

El variòmetre va ser un tipus d'inductor variable de gran importància històrica, va ser àmpliament utilitzat als primers receptors de ràdio. Un variòmetre consta de dues bobines connectades en sèrie, una d'elles és mòbil i pot girar sobre l'altra per tal de variar la inductància mútua.

[modifica] Amplificador magnètic

Els amplificadors magnètics, un tipus de transductor, permeten amplificar els senyals elèctrics. Bàsicament hi ha de dos tipus, els d'inductància saturable i els d'autosaturació. En el primer cas s'utilitza un inductor variable en sèrie amb un circuit de potència, la variació de la seva inductància es provoquen amb un corrent continu de control sobre un enrotllament sobre el mateix nucli de l'amplificador que fa variar el nivell de saturació del nucli. En el segon cas s'utilitza un nucli ferromagnètic amb una histèresi rectangular de manera que la variació de la inductància és sobtada, actuant com un interruptor

[modifica] Fórmules de la inductància

La següent taula presenta un llista de fórmules habituals per a calcular la inductància teòrica de diversos tipus d'inductor.

Construcció Fórmula Dimensions Bobina cilíndrica[1]

 • L = inductància en henries (H)
 • μ0 = permeabilitat del buit = 4π × 10-7 H/m
 • K = Coefficient de Nagaoka[1]
 • N = nombre de voltes
 • A = àrea de la secció de la bobina en metres quadrats (m2)
 • l = length of coil in metres (m)

Fil conductor recte [2]

 • L = inductance (H)
 • l = longitud del conductor (m)
 • d = diàmetre del conductor (m)

Bobina cilíndrica curta amb nucli d'aire

 • L = inductància (µH)
 • r = radi exterior de la bobina (in)
 • l = longitud de la bobina (in)
 • N = nombre de voltes

Bobina multicapa amb nucli d'aire

 • L = inductància (µH)
 • r = radi mitjà de la bobina (in)
 • l = longitud física del fil del bobinat (in)
 • N = nombre de voltes
 • d = amplada de la bobina (radi exterior menys radi interior) (in)

Bobina plana espiral amb nicli d'aire

 • L = inductància (H)
 • r = radi mitjà de la bobina (m)
 • N = nombre de voltes
 • d = amplada de la bobina (radi exterior menys radi interior) (m)

Nucli toroïdal (secció circular)

 • L = inductància (H)
 • μ0 = permeabilitat del buit = 4π × 10-7 H/m
 • μr = permeabilitat relativa del material del nucli
 • N = nombre de voltes
 • r = radi del bobinat (m)
 • D = diàmetre total del toroide (m)

引用出處:

http://ca.wikipedia.org/wiki/Inductor

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструментыПустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

沒有留言: