2011年6月22日 星期三

Induktiivpool www.tool-tool.com

Induktiivpool ehk pool on elektriahela osa, mida kasutatakse muuhulgas võnkeringide ja filtrite induktiivelemendina. Pooli põhiline tunnussuurus on induktiivsus.

Kasutus otstarbe järgi liigitatakse poolid võnkeringipoolideks (LC- RL- filtrites) ja paispoolideks ehk drosseliteks

Pool koosneb alusest ja sellele mähitud mähisest. Alusele mähitud poolidel võib olla üks või mitu mähist. Samuti võivad ühe mähise osad olla alusele mähitud sektsioneeritult või kindla keeru sammuga.

Väikese induktiivsusega poolide puhul võib pooli alus ka puududa. Kõrgsageduspoolid, mis on mähitud jämedamast vask või hõbetraadist võivad olla ka ilma aluseta (mähitud vastava jämedusega alusele ja valmimisel alus eemaldatud).

Pooli mõõtmete vähendamiseks ja induktiivsuse suurendamiseks ning induktiivsuse sujuvaks reguleerimiseks teatud piirides kasutatakse suurt magnetilist läbitavust omavat südamiku (ferriit-, karbonüülsüdamik jt). Ülikõrgsadeduspoolides kasutatakse induktiivsuse vähendamiseks mittemagnetivast materjalist alumiinium-, vask- ja valgevasksüdamike.

Parasiitsidestuste tekkimise vältimiseks varjestatakse induktiivpoolid vask või alumiinium varjega.

Induktiivpoolide arvutamisel kasutatakse asja lihtsustamisek tihti pooli mõõtudest ja materjalidest tulenevaid käsiraamatutes olevaid diagramme.

[redigeeri] Mähiste liigid

Pooli mähise kuju ja mähkimisviisi alusel eristatakse järgmisi mähiseid:

 • ühe ja mitmekihiline tihemähis – mähitakse keerd keeru kõrvale ja vajaduse mähisekihid üksteise peale;
 • sammmähis – mähitakse traadi läbimõõdust suurema keerusammuga;
 • sektsioonmähis – koosneb ühisele pikkiteljele või alusele mitmest jadamisi mähitud ja omavahel ühendatud mähiseosast;
 • ristmähis – mähise naaberkihtides olevad mähisekeerud on omavahel mähitud mingi nurga all;
 • vabamähis – mähitakse vabalt (korrapäratult) aluse otsketaste ehk põskede vahele;
 • sümmeetriline mähis – saadakse kahe või enam paari juhtmega korraga mähkimisel. Mähispaaride algused ja lõpud ühendatakse kokku (ühe algus teise lõpp) ühendamiskoht on mähise keskharund ehk keskväljaviik.

[redigeeri] Induktiivpooli tunnussuurused

 • induktiivsus – – on võrdeline mähise keerdude arvu ruuduga, kuid on veel sõltuvuses mähise ja poolisüdamiku kujust ning südamiku materjalist;
 • hüvetegur – – on pooli induktiivtakistus ja poolis tekkiva kõrgsagedustakistuse suhe ;
 • omamahtuvus – – omamahtuvuse määrab mähise keerdudevaheline hajumahtuvus ;
 • induktiivsuse temperatuuritegur – – näitab induktiivsuse suhtelist muutumist temperatuuri muutumisel 1 K võrra.

[redigeeri] Südamikuta induktiivpoolid

[redigeeri] Ühekihiline tihemähisega induktiivpool

Ühekihiline tihemähisega induktiivpoole kasutatakse enamasti sageusel üle 500 kHz. Mähis võib olla mähitud poolialusele tihedalt keerd keeru kõrvale või suurendatud sammuga st mähis mähitagse traadi diameetrist suurema sammuga. Mähise keerdude vahele jäävad vahed. Suurendatud sammuga poolid on väikese mahtuvuse ja suure hüveteguriga (=150...400) ning on stabiilsed.

Ühekihilise tihemähiselise pooli induktiivsus:

või

Ühekihilise suurendatud sammuga pooli induktiivsus:

Ühekihilise pooli keerdude arv:

kus: – parandustegur, mis saadakse suhte järgi, – kujutegur, mis saadakse suhte järgi diagrammilt, – saadakse suhtest , kus t on mähise tihedustegur , – keerdude arv, – pooli keeru keskmine läbimõõt (mm).

[redigeeri] Mitmekihiline induktiivpool

Mitmekihilisi induktiivpoole kasutatakse juhul, kui on vaja saada pooli induktiivsust vahemikus 50...200 . Sektsioneerimata mitmekihilised poolid on väikese hüveteguri ja stabiilsusega, kuid suure omamahtuvusega. Kihiliste poolide valmistamisesks on vaja külgedega (põskedega) poolialuseid. Mitmekihilise pooli induktiivsus:

Mitmekihilise pooli keerdude arv:

Optimaalsest erineva südamiku kujuga pooli keerdude arv:

kus: – ühekihilise pooli induktiivsus , – saadakse diagrammilt suhete ja alusel (h – mähise kõrgus, l – mähise pikkus), – keerdude arv, – pooli keeru keskmine läbimõõt (mm).

[redigeeri] Lamemähisega induktiivpoolid

Lamemähisega induktiivpoolid on sarnaste omadustega ühekihiliste sammähisega poolidega. Poolid on väikese mahtuvuse ja suure hüveteguriga ja stabiilsed. Samuti on neid võmalik valmistada trükkimenetlusel st poolid on parameetritelt väga väikese erinevusega.

[redigeeri] Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpool

Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpooli induktiivsus:

Lamemähisega (ümarspiraalne) induktiivpooli keerdude arv:

kus: – keerdude arv, – koefitsient, mis saadakse suhte alusel diagrammilt, – pooli vajalik induktiivsus (), – pooli suurim välisläbimõõt (mm), – pooli väikseim siseläbimõõt (mm).

[redigeeri] Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpool

Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpooli induktiivsus:

Lamemähisega (ruutspiraalne) induktiivpooli keerdude arv:

kus: – keerdude arv, – koefitsient, mis saadakse suhte alusel diagrammilt, – pooli vajalik induktiivsus (), – pooli suurim küljepikkus väljast (mm), – pooli väikseim küljepikus seest (mm).

[redigeeri] Südamikuga induktiivpoolid

[redigeeri] Magnetsüdamikud

Kõrgsageduspoolide ja trafode valmistamisel kasutatakse pehmemagnetferriiti vajadusel ka magnetodielektktrikuid nagu kabonüülraud, harvemini alsiferi või magnetiiti. Pehmemagnetferriitide kõrval on kasutusel ka kõvamagnetferriidid.

Ferridi elektromagneetiline algläbitavus on suurem, kui karbonüülraual, seetõttu kujunevad induktiivpoolid ja trafod ferriite kasutades mõõtudelt väiksemaks. Ajaline ja temperatuuripüsivus on aga ferriitidel väiksem.

Pehmemagnetferritide on kasutatavad üldiselt nõrgas magnetväljas välja arvatud mangaantsinkferriid.

Ferromagneetilisi südamike iseloomustab:

 • efektiivne magneetiline läbitavus – – südamikuta pooli ja samasuguse südamikuga pooli suhtearv,

kus: – südamiku magneetiline algläbitavus, – silindrilise südamiku läbimõõt mm, – südamiku pikus mm.

 • südamiku hüvetegur – kaonurga pöördväärtus. Mida suurem on südamiku kaoenergia seda väiksem on selle hüvetegur;
 • südamiku parameetrite stabiilsus – iseloomustab magneetilise läbitavuse temperatuuritegur, mis võrdub südamiku efektiivse magneetilise läbitavuse suhtelise muutusega temperatuuri muutumisel ühe Kelvini kraadi võrra.

Induktiivpioolidele valmistatakse ferriidist varrassüdamike, plaatsüdamike, keermestatud häälestussüdamike, keermesttud plastpeaga häälestussüdamike, alsiferist ja ferriidist rõngas- ehk toroidsüdamike, karbonüülrauast ja ferriidist ummis- ehk mantelsüdamike. Eelpoolmainitud südamikele valmistatakse ka vastavaid poolialuseid.

[redigeeri] Ferriit või karbonüülsüdamikuga poolid

Silindrilise ferriit või karbonüülsüdamikuga poolidel on suur hüvetegur ja väiksemad mõõtmed kui südamikuta poolidel. Südamiku kasutamisel poolis väheneb pooli puisteväli, samuti lihtsustub pooli häälestus.

Südamikuga pooli induktiivsus arvutatakse pooli südamiku asendis, kui ta on poolenisti poolil oleva mähise sees.

Südamikuga pooli induktiivsus:

Südamikuga pooli keerdude arv:

kus: – südamikuta pooli induktiivsus (), Südamikuga pooli induktiivsusearvutamiseks tuleb samasuguse südamikuta pooli induktiivsust vähendada 1,3...1,5 korda, – efektiivne magneetiline läbitavus, – vajalik pooli induktiivsus (), – pooli läbimõõdu ja mähise pikkuse jagatise alusel diagrammist saadud koefitsient.

[redigeeri] Ferriidist või alsiferist rõngassüdamikuga induktiivpoolid

Ferriidist või alsiferist rõngassüdamiku kasutatakse, kui on vaja minimaalsete mõõtude juures maksimaalet induktiivsust. Rõngassüdamikuga poolide eeliseks on väike magnetvoo hajumine. Puuduseks suhteliselt keeruline mähkimine ja sujuva induktiivsuse reguleerimise puudumine.

Rõngassüdamikuga pooli induktiivsus:

Pooli keerdude arv:

kus: – südamiku materjali dünaamiline magneetiline läbitavus, – keerdude arv, – südamiku ristlõike pindala ruutsentieetrites, – magnetjõujoonte keskmine pikkus, – pooli vajalik induktiivsus (), – rõnga välisläbimõõt (mm), – rõnga siseläbimõõt (mm), – südamiku materjali magneetiline läbitavus, – südamiku kõrgus (mm).

[redigeeri] Ummissüdamikuga induktiivpoolid

Ummis ehk mantelsüdamikuga poolidele on omane suur hüvetegur ja varjestusaste ning väike omamahtuvus. Magnetvarje olemasolu tulenevalt südamiku konstruktsioonist ei välista vajadusel elektrostaatilist varjestamist.

Ummissüdamikuga poolide induktiivsus arvutatakse sarnaselt silindrilise südamikuga poolile.

[redigeeri] Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolid

Diamagnetsüdamikuga induktiivpoolid on poolid milledel on induktiivsuse vähendamiseks mittemagneetilisest metallist (vask, aluminium, valgevask) südamik. Diamagnetsüdamikuga on võimalik induktiivsust vähendada 10...15 %. Mittemagneetiline südamik vähendab oluliselt pooli hüvetegurit. Kõige väiksemad kaod on puhtast vasest südamiku kasutades. Teistest metallidest südamike kasutamisel suureneb kadu võrdeliselt vase ja kasutatava metalli elektritakistuse suhtega.

Diamagnetsüdamikuga pooli induktiivsus:

kus: – varjestamata pooli induktiivsus (), – reguleeringu muutumine ().

[redigeeri] Induktiivpoolide varjestus

Poolide varjestamist kasutatakse neil juhtudel, kui on vaja ära hoida poolidevahelist parasiitsidestust. Parasiitsidestus tekitab poolide ümber olev magnetväli. Varje mõjul väheneb pooli induktiivsus ja hüvetegur ning suureneb omamahtuvus. Pooli andmete muutumine on seda suurem, mida lähemal on varje pooli mähise keerdudele.

Poolide varjestamiseks kasutatakse 0,4...0,5 mm paksusest alumiinium-, vask- või valgevask plekkist silindrilisi või ristkülikukujulisi topsikuid. Sageli tehakse kõrgsageduspoolide varjetesse sisselõikeid või avasid poolide südamike häälestamiseks (keeramiseks). Pilu korral peab see olema varjestussilindri moodustajaga risti.

Varjestatud pooli induktiivsus arvutatakse valemiga:

kus: – varjestamata pooli induktiivsus (), – varjetegur, mähise pikkus alusel (mm).

引用出處:

http://et.wikipedia.org/wiki/Induktiivpool

歡迎來到Bewise Inc.的世界,首先恭喜您來到這接受新的資訊讓產業更有競爭力,我們是提供專業刀具製造商,應對客戶高品質的刀具需求,我們可以協助客戶滿足您對產業的不同要求,我們有能力達到非常卓越的客戶需求品質,這是現有相關技術無法比擬的,我們成功的滿足了各行各業的要求,包括:精密HSS DIN切削刀具協助客戶設計刀具流程DIN or JIS 鎢鋼切削刀具設計NAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 航太切削刀具,NAS航太刀具設計超高硬度的切削刀具醫療配件刀具設計複合式再研磨機PCD地板專用企口鑽石組合刀具粉末造粒成型機主機版專用頂級電桿SMD一体化粉末合金電感全自動無人化設備common mode電感全自動設備PCBN刀具PCD刀具單晶刀具PCD V-Cut捨棄式圓鋸片組粉末成型機航空機械鉸刀主機版專用頂級電汽車業刀具設計電子產業鑽石刀具木工產業鑽石刀具銑刀與切斷複合再研磨機銑刀與鑽頭複合再研磨機銑刀與螺絲攻複合再研磨機等等。我們的產品涵蓋了從民生刀具到工業級的刀具設計;從微細刀具到大型刀具;從小型生產到大型量產;全自動整合;我們的技術可提供您連續生產的效能,我們整體的服務及卓越的技術,恭迎您親自體驗!!

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 http://www.tool-tool.com/ / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS DIN Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolNAS986 NAS965 NAS897 NAS937orNAS907 Cutting Tools,Carbide end milldisc milling cutter,Aerospace cutting toolhss drillФрезерыCarbide drillHigh speed steelCompound SharpenerMilling cutterINDUCTORS FOR PCD’CVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden FingerPCD V-CutterPCD Wood toolsPCD Cutting toolsPCD Circular Saw BladePVDD End Millsdiamond tool. INDUCTORS FOR PCD . POWDER FORMING MACHINE Single Crystal Diamond Metric end millsMiniature end millsСпециальные режущие инструментыПустотелое сверло Pilot reamerFraisesFresas con mango PCD (Polycrystalline diamond) ‘FresePOWDER FORMING MACHINEElectronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterStaple CutterPCD diamond cutter specialized in grooving floorsV-Cut PCD Circular Diamond Tipped Saw Blade with Indexable Insert PCD Diamond Tool Saw Blade with Indexable InsertNAS toolDIN or JIS toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsend mill grinderdrill grindersharpenerStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

ようこそBewise Inc.の世界へお越し下さいませ、先ず御目出度たいのは新たな

情報を受け取って頂き、もっと各産業に競争力プラス展開。

弊社は専門なエンドミルの製造メーカーで、客先に色んな分野のニーズ

豊富なパリエーションを満足させ、特にハイテク品質要求にサポート致します。

弊社は各領域に供給できる内容は:

(1)精密HSSエンドミルのR&D

(2)Carbide Cutting tools設計

(3)鎢鋼エンドミル設計

(4)航空エンドミル設計

(5)超高硬度エンドミル

(6)ダイヤモンドエンドミル

(7)医療用品エンドミル設計

(8)自動車部品&材料加工向けエンドミル設計

弊社の製品の供給調達機能は:

(1)生活産業~ハイテク工業までのエンドミル設計

(2)ミクロエンドミル~大型エンドミル供給

(3)小Lot生産~大量発注対応供給

(4)オートメーション整備調達

(5)スポット対応~流れ生産対応

弊社の全般供給体制及び技術自慢の総合専門製造メーカーに貴方のご体験を御待ちしております。

Bewise Inc. talaşlı imalat sanayinde en fazla kullanılan ve üç eksende (x,y,z) talaş kaldırabilen freze takımlarından olan Parmak Freze imalatçısıdır. Çok geniş ürün yelpazesine sahip olan firmanın başlıca ürünlerini Karbür Parmak Frezeler, Kalıpçı Frezeleri, Kaba Talaş Frezeleri, Konik Alın Frezeler, Köşe Radyüs Frezeler, İki Ağızlı Kısa ve Uzun Küresel Frezeler, İç Bükey Frezeler vb. şeklinde sıralayabiliriz.

BW специализируется в научных исследованиях и разработках, и снабжаем самым высокотехнологичным карбидовым материалом для поставки режущих / фрезеровочных инструментов для почвы, воздушного пространства и электронной индустрии. В нашу основную продукцию входит твердый карбид / быстрорежущая сталь, а также двигатели, микроэлектрические дрели, IC картонорезальные машины, фрезы для гравирования, режущие пилы, фрезеры-расширители, фрезеры-расширители с резцом, дрели, резаки форм для шлицевого вала / звездочки роликовой цепи, и специальные нано инструменты. Пожалуйста, посетите сайт www.tool-tool.com для получения большей информации.

BW is specialized in R&D and sourcing the most advanced carbide material with high-tech coating to supply cutting / milling tool for mould & die, aero space and electronic industry. Our main products include solid carbide / HSS end mills, micro electronic drill, IC card cutter, engraving cutter, shell end mills, cutting saw, reamer, thread reamer, leading drill, involute gear cutter for spur wheel, rack and worm milling cutter, thread milling cutter, form cutters for spline shaft/roller chain sprocket, and special tool, with nano grade. Please visit our web www.tool-tool.com for more info.

沒有留言: